Algemene voorwaarden

Partijen:  

de gebruiker van de diensten van het zwembad en Zwembad De Witte Brug.
Abonnement: een maand-, kwartaal- of jaarabonnement door Zwembad De Witte Brug afgegeven aan de abonnementhouder.
E-ticket:  het document dat wordt gekocht op de webshop van Zwembad De Witte Brug en door de bezoeker geprint of digitaal getoont wordt en bedoeld is als toegangsbewijs.
Zwemleskaart:  een kaart, waarmee de gebruiker het recht krijgt om deel te nemen aan bepaalde zwemles-activiteiten.
Meerbadenkaart: een kaart, waarin de gebruiker een vast aantal keren gebruik kan maken van bepaalde specifieke activiteiten binnen Zwembad De Witte Brug.
Bezoeker: een persoon die een E-ticket of losse kaart heeft gekocht of abonnementhouder is bij Zwembad De Witte Brug.

 

 1. a. Zwembad De Witte Brug is gerechtigd om de zwemleskaarten, de meerbadenkaarten of het E-ticket van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die dan wordt toegepast. Indien een abonnementhouder een wijziging niet wenst te accepteren, kan hij zijn leskaart of meerbadenkaart schriftelijk beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden, tenzij de wijziging(en) niet van ingrijpende aard is (zijn) en een louter ondergeschikt karakter heeft (hebben).  De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door Zwembad De Witte Brug zijn ontvangen, bij gebreke waarvan de pashouder geacht wordt de wijziging(en) onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd. Dat geldt niet voor E-tickets: deze kunnen niet worden geannuleerd.
  b. Zwembad De Witte Brug behoudt zich het recht voor om faciliteiten van Zwembad De Witte Brug tijdelijk te sluiten (m.u.v. feestdagen), zonder restitutie van lesgelden verschuldigd te zijn. 
  c. Zwembad De Witte Brug houdt zich het recht voor om het openstellingsrooster tussentijds te wijzigen zonder restitutie van lesgelden. Het openstellingsrooster  is beschikbaar op de website www.dewittebrug.com
  d. Zwembad De Witte Brug behoudt zich het recht voor de tarieven te verhogen en maakt deze onder meer kenbaar op haar website, www.dewittebrug.com Standaard worden tarieven jaarlijks per 1 januari verhoogd. 
  e. Zwembad De Witte Brug kent voor alle bezoekers toegangsregels, die de veiligheid waarborgen. Deze toegangsregels zijn onlosmakelijk verbonden met deze algemene voorwaarden en maken onderdeel uit van de contractuele relatie tussen Zwembad De Witte Brug en de bezoekers. De toegangsregels zijn zichtbaar opgehangen in de toegangshal van de locatie. Bij overtreding van deze toegangsregels door de bezoeker heeft Zwembad De Witte Brug het recht om het leskaart of meerbadenkaart in te trekken zonder verplicht te zijn tot enige restitutie van lesgelden. 

 

 1. 1. Zwemles komt te vervallen op officiële feestdagen. Deze lessen worden niet gerestitueerd. In het abonnement wordt rekening gehouden met het uitvallen van de lessen tijdens feestdagen; het abonnement wordt automatisch verlengd
  2. Verzuim: Als uw kind één keer een les overslaat dient u dit te melden via info@dewittebrug.com   
  - Als uw kind ziek is kunt u dit melden via info@dewitteburg.com.  De registratie van de ziekmelding gaat in vanaf het moment dat u de melding maakt. Bij het eerstvolgende bezoek wordt de kaart verrekend, de eerste les is altijd voor eigen rekening.
  - Er vindt geen restitutie van lesgelden plaats.

 

 1. a. De inschrijving geschiedt met opgave van persoons- en contactgegevens. 
  b. Degene die zich inschrijft is zich bewust dat de door hem/haar verstrekte gegevens worden opgeslagen in de administratie van Zwembad De Witte Brug en ten behoeve van deze overeenkomst gebruikt kunnen worden. Zwembad De Witte Brug gedraagt zich daarbij volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 
  c. Inschrijving via internet is volgens burgerlijk wetboek nummer 7, artikel 46A/D een rechtsgeldige handeling. De opzegprocedure is gelijk zoals beschreven in artikel 8a. 
  d. Aan de inschrijving van de zwemles zijn kosten verbonden. Deze zijn beschikbaar bij de receptie en op de website van Zwembad De Witte Brug. Na betaling van het inschrijfgeld ontvangt de inschrijver een inschrijfbewijs.

 

 1. a. Betaling of verlenging van meerbadenkaarten en zwemleskaarten geschiedt online door middel van betaling per iDEAL, of bij de receptie van het zwembad per maestro (pin) of contant geld.
  b. Betaling van E-tickets geschiedt met de betaalmethode iDEAL. Tarieven op de website van Zwembad De Witte Brug zijn inclusief btw.
  c. Alle eventuele kosten, waaronder incassobureau, deurwaarder, advocaatkosten zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, welke door Zwembad De Witte Brug worden gemaakt dienen door de deelnemer aan Zwembad De Witte Brug te worden vergoed. De buitengerechtelijke kosten bedragen 20% van het aan Zwembad De Witte Brug verschuldigde bedrag, met een minimum van € 40,-, waaromtrent geen bewijs behoeft te worden aangevoerd. Zij zijn opeisbaar vanaf het moment dat Zwembad De Witte Brug de vordering uit handen heeft gegeven, ongeacht of deelnemer daarvan op de hoogte is. 

 

 1. a. Door Zwembad De Witte Brug worden de entreebewijzen voor de meerbadenkaarten en leskaarten verstrekt in de vorm van een pas. Deze pas, die strikt persoonlijk en niet overdraagbaar is,  dient de deelnemer altijd bij zich te hebben en te tonen bij de receptie van Zwembad De Witte Brug. De pas is middels naam en pasfoto van de deelnemer in het bestand aan de betreffende deelnemer gekoppeld. Bij verlies of beschadiging van de pas door eigen toedoen, brengt zwembad de Witte Brug € 4,60 in rekening voor een nieuwe pas. Zonder een pas kan toegang tot de faciliteiten van Zwembad De Witte Brug  geweigerd worden.
  b. De directie is bevoegd bij wanbetaling en/of wangedrag de pas voor een bepaalde periode te blokkeren en/of in te trekken, waardoor de toegang tot de faciliteiten van Zwembad De Witte Brug niet langer mogelijk is. Dit laat onverlet de verplichting van zijde van de deelnemer tot nakoming van de tussen partijen geldende  overeenkomst.

 

 1. a. Meerbadenkaart: Een meerbadenkaart van 11 keer is 12 maanden vanaf aankoopdatum geldig en van 50 keer 24 maanden vanaf de aankoopdatum geldig.
  b. Zwemles: De geldigheid van de leskaart gaat in op de dag van de eerste zwemles en bedraagt 4 weken. Na 4 weken dient de kaart weer met 4 weken verlengd te worden. U bent dus aansluitend in het bezit van een geldige 4 weken kaart. De zwemleskaart is geldig totdat het betreffende diploma is behaald. De resterende baden op de leskaart worden uitbetaald of meegenomen naar het volgende diploma. 

 

 1. Het E-ticket is een geldig toegangsbewijs indien voldaan is aan onderstaande voorwaarden: 
  a. Dit toegangsbewijs wordt bij de toegang van het zwembad elektronisch gecontroleerd en kan éénmalig gebruikt worden.
  b. De barcode niet vouwen of beschadigen, anders kan de barcode niet gelezen worden.
  c. Het E-ticket is alleen geldig als de barcode leesbaar is. Druk het E-ticket af op blanco A4-papier of biedt de barcode aan via een beelddrager zoals een smartphone.
  d. E-tickets zijn gebonden aan een dag en tijdstip en kunnen enkel dan gebruikt worden.
  e. E-tickets kunnen maximaal 24 uur voor de activiteit omgeboekt worden. Restitutie is niet mogelijk.

 

 1. a. Aanwezigheid in of deelname aan enige activiteit binnen Zwembad De Witte Brug is/vindt plaats op eigen risico en laat de eigen verantwoordelijkheid van de individuele ouder/wettelijk vertegenwoordiger geheel onverlet. 
  b. Zwembad De Witte Brug is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval, zoekgeraakte voorwerpen of diefstal van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste en ernstige nalatigheid van medewerkers of leiding van Zwembad De Witte Brug.
  c. Zwembad De Witte Brug is nimmer aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het niet beschikbaar kunnen stellen van de accommodatie ten gevolge van overmacht of technische storingen.
  d. Indien er door overmacht geen les of activiteit kan plaatsvinden, dan proberen wij u zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte te stellen. Voor de gemiste zwem- of sportles zal de leskaart verlengd worden. Lesgeld en E-tickets worden niet gerestitueerd.
  e. Deelnemer verklaart bij dezen voldoende gezond te zijn om gebruik te maken van de faciliteiten als door Zwembad De Witte Brug geboden (raadpleeg indien nodig uw huisarts). Beperkende omstandigheden zoals gehoor letsel of epilepsie worden bij elk bezoek voor betreding van de zwemzaal kenbaar gemaakt aan de receptie. Zwembad De Witte Brug heeft dan het recht om de toegang in dat geval om veiligheidsredenen te weigeren. 
  f. Indien en voor zover toch enige aansprakelijkheid van Zwembad De Witte Brug mocht ontstaan, is deze uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval onder de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering voor vergoeding/uitkering in aanmerking komt. Onder alle omstandigheden is de aansprakelijkheid van Zwembad De Witte Brug gemaximeerd tot een bedrag van € 25.000 per schadegebeurtenis. 
  g. E-tickets: Zwembad De Witte Brug is niet aansprakelijk voor het door de bezoeker ingevoerde E-mailadres alsmede van het niet functioneren van het ingevoerde E-mailadres.

 

Zwembad De Witte Brug houdt zich aan de regelgeving voor goede omgang met persoonsgegevens zoals vastgelegd is in het Privacybeleid van Zwembad De Witte Brug. 

Zwembad De Witte Brug maakt steeds meer gebruik van de website als communicatiemiddel en voor publicatie van foto’s. De website en onze sociale media-pagina’s zijn algemeen toegankelijke media, waar de informatie vrij vanaf gehaald kan worden.

Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik  van uw beeltenis op de website, en/of  sociale media en het gebruik van uw beeltenis voor opnames door externe instanties/partners, dan kunt u dit bij onze receptie kenbaar maken.

Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing.
 

Cookie instellingen